Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας - Central

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας


Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το πρόγραμμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας» έχει ως σκοπό να εφοδιάσει τους επιμορφωμένους με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διεξάγουν προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς εφήβους ή ενήλικες, καθώς και να αξιολογούν τη γλωσσική τους επάρκεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, που στοχεύουν στην ανάπτυξη τόσο των Βασικών Διαπροσωπικών Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας των μαθητών. Οι επιμορφούμενοι θα εξειδικευτούν σε θέματα μεθοδολογίας, διδακτικών προσεγγίσεων και διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τα διαπιστωτικά κριτήρια της ελληνομάθειας.
 • Διακρίνουν τα διάφορα είδη διγλωσσίας.
 • Γνωρίζουν τις αποτελεσματικές τεχνικές και πρακτικές διδασκαλίας.
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών.
 • Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των αλλόγλωσσων μαθητών.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και η Δίγλωσση εκπαίδευση
 • 2. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
 • 3. Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες
 • 4. Αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης
 • 5. Η Ανάπτυξη των Γλωσσικών Δεξιοτήτων
 • 6. Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας
 • 7. Διδακτικά Σενάρια Διαπολιτισμικά Προσανατολισμένα
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

  Πληροφορίες

9 Μήνες

Ναι

22.5

Προαιρετική

Ελληνικά