Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση - Central

Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση


Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το πρόγραμμα «Utilization of Art in Education» θα εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις σχετικά με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση. Η τέχνη θα αντιμετωπιστεί ως μία προσωπική, κοινωνική και επικοινωνιακή δραστηριότητα, που απεικονίζει με τρόπο πολύμορφο, πολυεπίπεδο και αυθεντικό τη σχέση του δημιουργού με τον εαυτό του, τους άλλους και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο ένταξης και αναφοράς του. Ακόμα, το πρόγραμμα θα βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση της τέχνης και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας Μάθησης).

Ειδικότερα, οι επιμορφούμενοι θα αποσαφηνίσουν την έννοια της τέχνης, θα γνωρίσουν βασικούς τρόπους αξιοποίησής της σε εκπαιδευτικά πλαίσια, θα μάθουν να σχεδιάζουν διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές ενότητες βασισμένες σε διάφορες μορφές τέχνης, αλλά και να κάνουν σωστή χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών, έτσι ώστε να επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, θα κατανοήσουν το διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν τη γνώση οι εκπαιδευόμενοι, θα αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση και θα κατανοήσουν τα ποικίλα οφέλη που απορρέουν από αυτήν.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη συμβολή της αισθητικής εμπειρίας -την οποία αποκτούμε μέσα από την επαφή με την τέχνη- στην ανάπτυξη του στοχασμού, του κριτικού στοχασμού και της δηµιουργικής ικανότητας των μαθητών, αλλά και σχετικά με τρόπους αξιοποίησης των διαφόρων τεχνών (θέατρο/κουκλοθέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες, μουσεία, κινηματογράφος) στην εκπαίδευση.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • 1. Η Xρήση και Συμβολή των Τεχνών στην Εκπαίδευση
  • 2. Θέατρο κι Εκπαίδευση
  • 3. Μουσική κι Εκπαίδευση
  • 4. Εικαστικές Τέχνες κι Εκπαίδευση
  • 5. Χορός κι Εκπαίδευση
  • 6. Μουσεία κι Εκπαίδευση
  • 7. Κινηματογράφος κι Εκπαίδευση
  • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Πληροφορίες

9 Μήνες

Ναι

22.5

Προαιρετική

Ελληνικά


ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ