Σχολική Ψυχολογία - Central

Σχολική Ψυχολογία


Σχολική Ψυχολογία

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την σχολική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, παρατηρείται ένα εύρος δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου.

 • Πραγματοποιείται παρουσίαση και περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και του πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου.
 • Παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς παρέμβασης των σχολικών ψυχολόγων, με εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη γονική εμπλοκή.
 • Παρουσιάζονται ακόμη βασικές θεωρίες κινήτρων, καθώς και τα βασικά βήματα για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό, που να προωθεί τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Γίνεται αναφορά σε δυσκολίες και διαταραχές που παρεμβάλλονται στη διαδικασία της μάθησης, όπως στις Μαθησιακές δυσκολίες, στη Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής και Υπερκινητικότητας, την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και τη Διαταραχή Διαγωγής, καθώς και στην αιτιολογία τους και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
 • Τέλος, περιγράφεται η Συστημική προσέγγιση και τα αποτελέσματα εφαρμογής της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, απόφοιτους ΙΕΚ, ειδικούς παιδαγωγούς, επαγγελματίες υγείας, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές ψυχολογίας/παιδαγωγικών σχολών και γενικότερα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επί του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στο Χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας. Η Έννοια της Ευεξίας στη Σχολική Κοινότητα – Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον.
 • 2. Η Ψυχολογία των Κινήτρων των Μαθητών στο Σχολικό Περιβάλλον: Διαμορφώνοντας Θετικά Περιβάλλοντα Μάθησης
 • 3. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας
 • 4. Η Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα. Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, Διαχείριση, Συμβουλευτική
 • 5. Εισαγωγή στην Έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών: Ορισμός, Αιτιολογία, Παρέμβαση
 • 6. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα – Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή – Διαταραχή διαγωγής
 • 7. Η Συστημική Προσέγγιση στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον: Τεχνικές Διαχείρισης Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

  Πληροφορίες

9 Μήνες

Ναι

22.5

Προαιρετική

Ελληνικά


ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ